Guest

Plz give the opening and closing rank details of BIT Mesra .

Plz give the opening and closing rank details of BIT Mesra .

Grade:Upto college level

1 Answers

Vijay Luxmi Askiitiansexpert
357 Points
14 years ago

BIT Ranchi 2008 Opening and Closing Ranks

Branch Name State Name Allotted Under Category Opening Rank Closing Rank
Bio Technology Andaman & Nicobar Island ST 276398 276398
  Andhra Pradesh OP 14100 14100
    SC 108890 108890
  Bihar OP 13563 15356
  Delhi OP 11693 11693
  Gujarat OP 25198 29818
  Himachal Pradesh OP 46105 46105
  Jharkhand OP 14780 22832
    SC 88866 95999
    ST 130389 202439
  Kerala OP 34433 34433
  Karnataka OP 19666 19666
  Maharashtra OP 22537 22545
  Orissa OP 26151 26151
  Madhya Pradesh SC 117071 117071
  Punjab OP 24670 24670
  Rajasthan SC 97591 97591
    ST 184129 184129
  Uttar Pradesh OP 13831 13831
  West Bengal OP 23057 23057
Civil Engineering   OP 9039 15549
  Tripura OP 19717 19717
  Uttar Pradesh OP 10525 11354
    SC 73042 73042
    ST 223803 223803
  Sikkim OP 61078 61078
  Tamil Nadu OP 17306 25316
    SC 149050 149050
  Orissa OP 24571 24571
  Madhya Pradesh OP 11489 11489
  Maharashtra OP 14089 18994
  Karnataka OP 17942 17942
  Dadra & Nagar Haveli OP 41890 41890
  Kerala SC 166495 166495
  Jharkhand OPPH 238292 238292
    ST 94353 148400
    SC 75175 91458
    OP 10671 14714
  Haryana OP 10591 10591
  Gujarat ST 368702 368702
  Jammu & Kashmir OP 15920 15920
  Gujarat OP 9594 9594
  Delhi OP 6819 6819
  Chandigarh OP 11672 11672
  Bihar OP 10380 10380
    SC 77022 77022
  Chhattisgarh OP 9697 9697
  Andhra Pradesh SC 85903 85903
    OP 7250 7250
Computer Science & Engineering   OP 4673 4673
  Arunachal Pradesh OP 13779 13779
  Assam OP 7318 7318
  Chhattisgarh ST 87374 87374
  Bihar OP 3820 3820
  Himachal Pradesh OP 8619 8619
  Delhi SC 79938 79938
  Gujarat SC 136980 136980
  Jharkhand OP 2957 6339
    SC 48420 55296
    ST 54558 76594
    OPPH 37201 37201
  Kerala OP 10637 10637
  Karnataka OP 6925 6925
  Maharashtra OP 6113 6113
  Meghalaya OPPH 135899 135899
  Madhya Pradesh OP 6234 6234
  Punjab OP 7259 7259
  Orissa ST 152896 152896
  Rajasthan OP 5426 5426
  Uttarakhand OP 4602 4602
  Uttar Pradesh OP 2678 4545
  West Bengal SC 37075 37075
    OP 4372 4372
Electronics & Communication Engineering   OP 1991 1991
  Uttar Pradesh OPPH 62930 62930
    OP 4843 5244
  Uttarakhand OP 9031 9031
  Uttar Pradesh SC 16943 16943
  Rajasthan OP 4053 5798
  Tamil Nadu OP 10528 10528
  Punjab OP 7401 7401
  Madhya Pradesh OPPH 209447 209447
  Orissa SC 98133 98133
  Madhya Pradesh OP 7404 7404
  Orissa OP 15787 15787
  Maharashtra ST 174410 174410
  Karnataka ST 254519 254519
  Maharashtra SC 60588 60588
    OP 6451 9176
  Karnataka OP 5545 5545
  Jharkhand STPH 263330 263330
    SCPH 285475 285475
  Kerala OP 11669 12030
  Jharkhand OPPH 78519 78519
    ST 64996 81929
    SC 36886 51007
    OP 2176 6936
  Jammu & Kashmir OP 6254 6254
  Goa OP 11971 11971
  Haryana OP 7090 7090
  Gujarat SC 90072 90072
  Delhi OP 2415 2415
  Bihar OP 3085 4187
  Chhattisgarh SC 31191 31191
  Assam SC 88711 88711
  Bihar ST 88297 88297
  Assam OP 6924 6924
  Arunachal Pradesh OP 13927 13927
  Andhra Pradesh OPPH 49155 49155
    OP 4572 4660
Electrical & Electronics Engineering   OP 4886 4886
    ST 72619 72619
  Assam OP 7692 7692
  Bihar SC 39791 39791
  Chhattisgarh OP 7767 7767
  Bihar OP 4703 4703
  Chandigarh OP 5226 5226
  Gujarat OP 7889 7889
  Himachal Pradesh OP 12313 12313
  Jharkhand OP 6531 8592
    SC 46652 56189
    ST 31407 95236
  Kerala OP 12846 12846
  Karnataka OP 8193 8193
  Maharashtra OP 9484 9484
    SC 97814 97814
  Manipur SC 116959 116959
  Orissa OP 17151 17151
  Madhya Pradesh OP 8319 8319
  Tamil Nadu OP 15206 15206
    ST 370171 370171
  Uttar Pradesh SC 50932 50932
    OP 3612 6764
  West Bengal OP 5534 5534
Information Technology   OP 9539 9539
  Uttar Pradesh OP 5552 6655
  Tamil Nadu OP 17282 18143
  Rajasthan OP 5965 5965
  Sikkim OP 7577 7577
  Madhya Pradesh ST 136268 136268
  Punjab OP 7959 7959
  Manipur OP 14289 14289
  Maharashtra SC 90862 90862
  Karnataka SC 67600 67600
  Maharashtra OP 10294 10294
  Jharkhand OPPH 85434 85434
    ST 89904 108861
    SC 64682 66471
    OP 7661 10436
  Haryana OP 8411 8411
  Gujarat OP 13142 13142
  Bihar OP 4893 4893
Mechanical Engineering   OP 4416 5875
  Arunachal Pradesh ST 101508 101508
  Andaman & Nicobar Island OP 92747 92747
  Andhra Pradesh OP 6518 6518
  Himachal Pradesh OP 9474 9474
  Goa OP 16441 16441
  Jammu & Kashmir OP 8496 8496
  Jharkhand OP 7872 10054
    SC 55446 71712
    ST 82726 109407
  Kerala OP 12093 12093
  Karnataka OP 12374 12374
  Maharashtra OP 9826 9826
  Manipur OP 16708 16708
  Punjab SC 70097 70097
  Madhya Pradesh OP 9360 9360
  Orissa OP 18575 18575
  Rajasthan ST 163133 163133
  Tamil Nadu OP 15105 15105
    SC 101909 101909
  Uttar Pradesh OP 6647 7174
    SC 64529 64529
  Uttarakhand OP 11087 11087
  West Bengal OP 6069 6069
    SC 74753 74753
Polymer Engineering   OP 27372 27372
  Uttar Pradesh OP 13832 13832
  Tamil Nadu OP 32321 32321
  Rajasthan OP 19490 19490
  Madhya Pradesh OP 19546 19546
  Maharashtra OP 30155 30155
  Jharkhand ST 160165 160165
    SC 122753 122753
    OP 15515 19481
  Haryana SC 102173 102173
  Delhi ST 219306 219306
  Gujarat OP 32719 32719
  Andhra Pradesh OP 14506 14506
Production Engineering   OP 11343 11343
  Bihar OP 9690 9690
  Jharkhand OP 10494 12634
    SC 75872 75872
    ST 176372 176372
  Karnataka OP 18024 18024
  Maharashtra OP 10922 10922
  Rajasthan OP 14126 14126
  Uttar Pradesh SC 95399 95399
  West Bengal OP 12651 12651
    ST 288092 288092
  Tripura OP 25940 25940

Think You Can Provide A Better Answer ?

ASK QUESTION

Get your questions answered by the expert for free